TIT Kossuth Klub Egyesület

Claritas Szakcsoport

 

KAPCSOLATOK

LINKEK

   

2008. október 6. 21:00 Rádió C
Fűnyíró Cafe

Téma:
Drogmentes Maraton
Drogprevenció

Meghívott vendégek:

Braun Mónika, Drogmentes Maraton vezetője
TIT Kossuth Klub Egyesület Claritas Szakcsoport
Dávid Ferenc, Kék Pont Alapítvány
Társaság a Szabadságjogokért

Elérhető: FM 88,8
Online hallgatás
Üzenőfal:

Előadás telefonszáma:
(36-1) 459-0042

Támogatóink:

Constructeam - Épület felügyelet, világítás optimalizálás, energiamegtakarítás
 

CLARITAS

Dokumentációs és információs központ az új vallási jelenségekről -
jogi és lelki segítségnyújtás a vallási szervezetek kárvallottjai részére

2007. augusztus 27-én a budapesti Kossuth Klubban megalakult a Claritas Szakcsoport.

            A csoport célja a kiemelkedően közhasznú besorolású TIT Kossuth Klub Egyesület (korábban: TIT Budapesti Szervezete, majd Budapesti Ismeretterjesztő Társulat) 1994-ben útjára indított kezdeményezése, a "társadalomellenes kultuszokkal szembeni védelem" jegyében létrehozott Claritas dokumentációs és információs központ tevékenységének folytatása és kibővítése: jogi és lelki segítség nyújtása különböző vallási szervezetek kárvallottjai - egyének és családok - részére.
            Magyarországon - csakúgy, mint a kelet-közép-európai térség többi államában - az 1990-es évek elején végbement rendszerváltozás nyomán megszűntek a lelkiismereti és vallásszabadság, a vallási önszerveződés jogi és politikai korlátai. Az addig legfeljebb megtűrt vallási csoportok (szabadegyházak, bázisközösségek) mellett megjelentek olyan - jobbára külhoni eredetű - vallási (hivatkozású) szerveződések is, amelyek - gyakran látványos - hazai térnyerésüket több évtizedes nyugati piaci jelenlétüknek, a marketing kipróbált eszközeinek (is) köszönhették. E tőkeerős, transznacionális hátterű, új vallási mozgalmak, szervezetek - a közkeletű, bár fogalmilag vitatható európai szóhasználatban: szekták vagy kultuszok - fő célterületévé a 90-es években a régió tömegmanipulációra fogékony társadalmai váltak. Ezen országok rendszerváltó elitjei - sajnálatosan, bár érthetően - képtelennek bizonyultak az "újravallásosodás" komoly társadalmi kockázatokkal is együtt járó jelenségének adekvát kezelésére. Magyarországon az egyházakról szóló 1990. évi IV. törvény, amely az előző évtized realitásait tükrözte, miközben megfelelő keretet teremtett a vallás kollektív kinyilvánításának immár korlátlan szabadsága számára, a vallásiközösség- (egyház-) alapítás merőben új társadalmi (gazdasági és politikai) környezetével alig - és az évek múlásával egyre kevésbé - állt összhangban. A törvényi szabályozás egyoldalúsága, korszerűtlensége mind nyilvánvalóbbá vált. Az egyházalapításhoz fűződő jog - elnagyolt és pontatlan - szabályozása nem egészült ki egy vele egyenrangú jelentőségű szabadságjog intézményes biztosítékaival: a társadalomban való eligazodást szolgáló, a korrekt tájékoztatáshoz és mindenféle manipulációval szembeni egyéni vagy kollektív védelemhez fűződő, a társadalom számára mind nagyobb jelentőséggel bíró jogok szavatolásával.
            Noha az Országgyűlés, ha megkésve is, egy évtizeddel a rendszerváltozás után fölfigyelt a lelkiismereti és vallásszabadság körébe tartozó jogi szabályozás fogyatékosságaira, a honi politikai osztály súlyos, végletes megosztottsága miatt az 1990. IV. törvény módosítása 2001-ben meghiúsult. Minthogy e kérdésben azóta sem született semmiféle előrelépés, nyilvánvaló, hogy Magyarország lépéshátrányban, mulasztásban van az országonként ugyan jelentős különbséget fölmutató, a vallási (igényű) szerveződések között azonban Európa-szerte differenciáló egyház- és vallásügyi szabályozás területén.
            Az Európa Tanács 1992-ben ajánlásban, az Európai Közösség/Unió Parlamentje 1996-ban és 2003-ban határozatban szólította fel az európai kormányokat arra, hogy (az EP 2003. szeptember 4-i határozatát idézve) "a tagállamok fordítsanak figyelmet egyes szekta jellegű csoportosulások veszélyes tevékenységére, amelyek veszélyeztetik az egyén fizikai és lelki integritását, és felszólítja őket arra, hogy büntető és polgári jogrendszereik keretében folytassanak küzdelmet a szekta jellegű csoportosulásokon belüli törvénytelen cselekményekkel és torzulásokkal szemben." Hazánk - sajnálatosan - az európai intézmények ajánlásaiban és határozataiban foglaltakat figyelmen kívül hagyva, mindmáig semmit nem tett sem a vallási szervezetekkel kapcsolatos jogi szabályozás korszerűsítése, sem a tájékoztatás intézményes feltételeinek megteremtése területén.
            A Claritas Szakcsoport az új vallási jelenségekkel, szervezetekkel kapcsolatos problémakörrel komplex módon kíván foglalkozni. Tevékenysége - az alapítók szándéka szerint - kiterjed:

 1. az új vallási jelenségekkel, szervezetekkel kapcsolatos - részint maguktól az érintett szervezetektől, részint a tevékenységükkel foglalkozó nyomtatott és elektronikus sajtóból, (szak)irodalmi feldolgozásokból származó anyagok összegyűjtésére és rendszerezésére;
 2. ezen anyagok alapján szóbeli és írásos tájékoztatás szolgáltatására;
 3. ismeretterjesztő kiadványok készítésére;
 4. rendezvények (konferenciák, kerekasztal-beszélgetések, sajtótájékoztatók stb.) szervezésére;
 5. akkreditált és nem akkreditált képzések, tanfolyamok kidolgozására és szervezésére pedagógusok, ifjúságvédelemmel foglalkozó, önkormányzati és más szakemberek részére;
 6. az egyházakkal, vallási szervezetekkel kapcsolatos jogi szabályozás korszerűsítésének ösztönzésére;
 7. hasonló tevékenységet végző külhoni kezdeményezésekkel - állami és nem állami szervezetekkel - való együttműködésre;
 8. a vallási szervezetek kárvallottjainak összefogására, kölcsönös tapasztalataik egymással történő megosztásának elősegítésére;
 9. a kárvallottak egyéni élettörténeteinek írásos és/vagy elektronikus formában való rögzítésére és jogszerű nyilvánosságra hozatalára;
 10. a kárvallottak térítésmentes jogi képviseletére;
 11. a kárvallottak - egyének és családok - részére lelki (terápiás) segítségnyújtásra.

            A Claritas Szakcsoport - a TIT Kossuth Klub Egyesület alapszabályával összhangban - pártoktól független szerveződés, amely egyszersmind független valamennyi honi egyháztól vagy vallási közösségtől is.
            A Claritas Szakcsoport tartózkodik bármely egyház, vallási szervezet hitelveinek, vallási tanainak - ezek széleskörű és hiteles megismertetésén túlmenő - minősítésétől. Tevékenységének fókuszában az egyházak, vallási szervezetek társadalmi szerepvállalása, az alkotmányban szavatolt egyéni szabadságjogok teljessége tiszteletben tartásának szem előtt tartása áll.

   

Dokumentumok:

 

A társadalomra veszélyes "vallási" mozgalmak, NBH évkönyv

 

1990. évi IV. törvény a lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházakról

 

Vallásszabadság az alkotmányjogban

 

Lugosi Győző: Vallásszabadság és közhatalom Európában

 

Aktuális:

 

Lugosi Győző: Szekták, kultuszok, új vallási mozgalmak…

 

Az Európa Parlament határozata az Európában működő szekták ügyében

 

Sajtóhírek:

 

Magyar Hírlap: Segítséget nyújtanak a vallási szervezetek kárvallottjainak

Destruktív és fanatikus szekták, valamint a pszichiáter kompetenciája

Magyar Nemzet: Kárvallottaktól várnak jelentéseket

 

Copyright 2007-2008 Constructeam Kft.